Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1 Alisa Nutrition (zwana dalej Operatorem) uznaje poszanowanie praw i wolności obywateli za jeden z najważniejszych warunków prowadzenia swojej działalności.
1.2 Polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszelkich informacji, jakie Operator może otrzymać na temat osób odwiedzających stronę internetową Hopefitscroling.com. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą federalną „O danych osobowych” nr 152-FZ.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce:

2.1 Strona internetowa – zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w sieci Internet pod adresem sieciowym Hopefitscroling.com;
2.2 Użytkownik – każdy odwiedzający stronę internetową Hopefitscroling.com;
2.3 Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące Użytkownika serwisu Hopefitscroling.com;
2.4 Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność na danych osobowych dokonywana przy użyciu komputera, jak również bez ich wykorzystania;
2.5 Depersonalizacja danych osobowych – działania, które powodują brak możliwości ustalenia własności danych osobowych konkretnego Użytkownika lub osoby bez wykorzystania dodatkowych informacji;
2.6 Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania skutkujące ujawnieniem danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób;
2.7 Podanie danych osobowych – wszelkie działania skutkujące udostępnieniem danych osobowych określonemu kręgowi osób;
2.8 Zniszczenie danych osobowych – wszelkie działania skutkujące nieodwracalnym zniszczeniem danych osobowych w komputerze lub innym nośniku.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

3.1 Lista danych osobowych przetwarzanych przez operatora: Cookies.
3.2. Ponadto strona zbiera i przetwarza anonimowe dane o osobach odwiedzających (w tym pliki cookies) korzystając z internetowych usług statystycznych (Yandex Metrika, Google Analytics i inne).

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1 Dane osobowe użytkownika - Cookies - przetwarzane są w celu: Zapewnienia dostępu do serwisu. Operator ma prawo wysyłać Użytkownikowi powiadomienia o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Użytkownik może w każdej chwili odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając do Operatora list na adres: prywatność@hopefitscroling.com
4.2 Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą internetowych serwisów statystycznych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5.1 Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku przesłania ich przez Użytkownika poprzez formularze znajdujące się na stronie internetowej Hopefitscroling.com. Użytkownik przesyłając swoje dane osobowe do Operatora wyraża zgodę na niniejszą Politykę.
5.2 Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę w ustawieniach przeglądarki (włączona jest opcja zapisywania plików cookies i korzystania z technologii JavaScript).

6. Tryb gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

6.1 Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym.
6.2 Dane osobowe Użytkownika nie będą nigdy, pod żadnym pozorem, przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa.
6.3. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je zaktualizować wysyłając powiadomienie do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora:privacy@hopefitscroling.com, z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.
6.3 Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie Operatorowi powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Operatora:privacy@hopefitscroling.com, z dopiskiem „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail: private@hopefitscroling.com.
7.2. W dokumencie tym zostaną uwzględnione wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. W przypadku istotnych zmian Użytkownikowi może zostać przesłana informacja na podany przez niego adres e-mail.